Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Word vriend’ van Stichting Vrienden van Happy2Move, op de actienieuwspagina vriendenvan.happy2move.nl en de actie georganiseerd door een derde, hierna te noemen: ‘Happy2Move’, ‘ACTIENIEUWSPAGINA’ en ‘ACTIE’. Door deelname aan de actie ‘Word vriend’ gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. U wordt verzocht de voorwaarden zorgvuldig te lezen. 

Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Stichting Vrienden van Happy2Move tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Stichting Vrienden van Happy2Move expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op geselecteerde markten in Nederland.

Stichting Vrienden van Happy2Move beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. 

Stichting Vrienden van Happy2Move garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. 

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Stichting Vrienden van Happy2Move hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Stichting Vrienden van Happy2Move de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Stichting Vrienden van Happy2Move aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Stichting Vrienden van Happy2Move niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten 

Stichting Vrienden van Happy2Move, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Vrienden van Happy2Move of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. 

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar Stichting Vrienden van Happy2Move stuurt, kunnen onveilig zijn. Stichting Vrienden van Happy2Move raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Stichting Vrienden van Happy2Move te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Stichting Vrienden van Happy2Move te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Stichting Vrienden van Happy2Move en/of haar vertegenwoordigers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Stichting Vrienden van Happy2Move op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Stichting Vrienden van Happy2Move of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. 

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en vrijwilligers van Stichting Vrienden van Happy2Move.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend..

Wijzigingen

Stichting Vrienden van Happy2Move behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd